Navigacija

OT3DIF - Diferencijalne jednačine

Specifikacija predmeta
Naziv Diferencijalne jednačine
Akronim OT3DIF
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta - Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima sistema običnih diferencijalnih jednačina, teorije stabilnosti, parcijalnih diferencijalnih jednačina i Fourier-ov metod. - Razumevanje primene sistema linearnih diferencijalnih jednačina i parcijalnih jednačina u rešavanju praktičnih problema. - Osposobljavanje studenata za rešavanje praktičnih problema pomoću teorije diferencijalnih jednačina
   Ishodi učenja (stečena znanja) Student je sposoban da primenjuje teoriju diferencijalnih jednačina i teoriju parcijalnih jednačina u problemima iz elektrotehnike
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Sistem običnih diferencijalnih jednačina. Sistem linearnih diferencijalnih jednačina. Sistem linearnih jednačina sa konstantnim koeficijentima. Parcijalna jednačina . Košijevo rešenje kvazi-linearne jednačine. Metod karakteristika. Furijeov je metod razdvaja promenljivih. Primena diferencijalnih jednačina u elektrotehnici.
   Sadržaj praktične nastave Student proučava i utvrđuje znanje sa predavanja rešavajući zadatke iz sistema diferencijalnih jednačina kao i parcijalnih jednačina
   Literatura
   1. D.Đošić, Matematika 3, Akademska misao, Beograd 2004.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   1 1 0.5
   Metode izvođenja nastave Kombinacija tradicionalne nastave na tabli, korišćenje slajdova. 15 sati nastave + 15 sati vežbi na tabli + 7,5 sati konsultacija u vezi sa domaćim zadacima, ispit na kraju nastave. Studenti bi trebalo da provedu 42 sati u učenju i rešavanju vežbe samostalno, 1,5 sati nedeljno tokom semestra i dodatnih 20 sati kasnije.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0