Navigacija

OT3BP - Baze podataka

Specifikacija predmeta
Naziv Baze podataka
Akronim OT3BP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta 1. Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i principima Sistema za Upravljanje Bazama Podataka. 2. Upoznavanje sa osnovnim konceptima projektovanja baza podataka. 3. Osposobljavanje studenata za dizajn i implementaciju konkretne baze podataka i korišćenje komercijalnih sistema za upravljanje bazama podataka.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost studenata za dizajn i implementaciju konkretne baze podataka i korišćenje komercijalnih sistema za upravljanje bazama podataka.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Osnovni pojmovi i principi Baza Podataka. Abstrakcije podataka. Instanca i Šema. Nezavisnost podataka. Modeli podataka. Jezici baza podataka. Model Entiteti-Veze. Relacioni Model. Relaciona Algebra i Relacioni Račun, SQL. Optimizacija Upita. Objektno-Orijentisani Sistemi. Objektno-Relacioni Sistemi. Obrada Transakcija. Tehnike validacije. Oporavak od kvara. Komercijalni Sistemi.
Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe: Dizajn i implementacija konkretne baze podataka i korišćenje komercijalnih sistema za upravljanje bazama podataka.
Literatura
  1. Database System Concepts, A. Silberschatz, H. Korth, S Sudarshan, McGraw Hill International Edition, 2005.
  2. Database Systems:The Complete Book, H. Garcia-Molina, J.D.Ulman, J. Widom, Prentice Hall, 2002.
  3. Upravljanje Transakcijama, M.Bojovic, Akademska misao, 2003.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave 30 časova predavanja + 30 časova vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + 15 časova laboratorijskih vežbi, kolokvijum na sredini semestra, projekat. Ukupno 75 časova samostalnog učenja i vežbanja, od čega 3 časa nedeljno tokom semestra i približno 30 časova pripreme u ispitnom roku.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
Projekti 10
Kolokvijumi 20
Seminari 0