Navigacija

OT2DIF - Diferencijalne jednačine

Specifikacija predmeta
Naziv Diferencijalne jednačine
Akronim OT2DIF
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima Nema
    Ciljevi izučavanja predmeta - Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima sistema običnih diferencijalnih jednačina, teorije stabilnosti, parcijalnih diferencijalnih jednačina i Fourier-ov metod. - Razumevanje primene sistema linearnih diferencijalnih jednačina i parcijalnih jednačina u rešavanju praktičnih problema. - Osposobljavanje studenata za rešavanje praktičnih problema pomoću teorije diferencijalnih jednačina
    Ishodi učenja (stečena znanja) Student je sposoban da primenjuje teoriju diferencijalnih jednačina i teoriju parcijalnih jednačina u problemima iz elektrotehnike
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Sistem običnih diferencijalnih jednačina. Sistem linearnih diferencijalnih jednačina. Sistem linearnih jednačina sa konstantnim koeficijentima. Parcijalna jednačina . Košijevo rešenje kvazi-linearne jednačine. Metod karakteristika. Furijeov je metod razdvaja promenljivih. Primena diferencijalnih jednačina u elektrotehnici.
    Sadržaj praktične nastave Student proučava i utvrđuje znanje sa predavanja rešavajući zadatke iz sistema diferencijalnih jednačina kao i parcijalnih jednačina
    Literatura
    1. D.Đošić, Matematika 3, Akademska misao, Beograd 2004.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    1 1 0.5
    Metode izvođenja nastave Kombinacija tradicionalne nastave na tabli, korišćenje slajdova. 15 sati nastave + 15 sati vežbi na tabli + 7,5 sati konsultacija u vezi sa domaćim zadacima, ispit na kraju nastave. Studenti bi trebalo da provedu 42 sati u učenju i rešavanju vežbe samostalno, 1,5 sati nedeljno tokom semestra i dodatnih 20 sati kasnije.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti 0
    Kolokvijumi 30
    Seminari 0