Navigacija

OS4VI - Veštačka inteligencija

Specifikacija predmeta
Naziv Veštačka inteligencija
Akronim OS4VI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima nema
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima veštačke inteligencije, reprezentacija znanja, planiranje, fazi logika, induktivno učenje. Osposobljavanje studenata za modeliranje, dizajn i testiranje sistema za veštačku inteligenciju, kao i rešavanje problema uz pomoć programskog paketa Matlab.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti sposobni da samostalno analiziraju različite tipove sistema veštačke inteligencije. Takođe će naučiti da primenjuju različite algoritme za dizajn sistema veštačke inteligencije i sistema koji koriste fazi logiku korišćenjem programskog paketa Matlab.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Pregled istorije koncepta veštačke inteligencije. Osobine tehnika veštačke inteligencije, uniformni i heuristički algoritmi traženja. Ekspertski sistemi, Bajesove neuralne mreže i algoritmi obučavanja. Elementi fazi teorije i fazi interferentni sistemi. Genetički sistemi.
    Sadržaj praktične nastave Vežbe na računarima uz demonstracije algoritama za dizajn sistema veštačke inteligencije. Dizajn sistema za fazi logiku. Rešavanje praktičnih problema iz različitih oblasti inženjerstva uz pomoć sistema veštačke inteligencije korišćenjem programskog paketa Matlab.
    Literatura
    1. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3rd Edition, S. Russell and P. Norvig. Prentice Hall, 2010
    2. Artificial Intelligence: A New Synthesis, Nils Nilsson, Morgan Kaufmann, 1998
    3. Artificial Intelligence, A guide to Intelligent Systems, 2nd Edition, Michael Negnevitsky, Addison Wesley, 2005
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    3 1 1
    Metode izvođenja nastave predavanja, vežbe na računarima
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
    Praktična nastava 20 Usmeni ispit 40
    Projekti 20
    Kolokvijumi 20
    Seminari 0