Navigacija

OS4PMT - Principi modernih telekomunikacija

Specifikacija predmeta
Naziv Principi modernih telekomunikacija
Akronim OS4PMT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata s principima funkcionisanja i pravcima razvoja modernih telekomunikacionih sistema.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti se osposobljavaju za praćenje dokumentacije i rešavanje jednostavnijih praktičnih problema.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Odabrana poglavlja telekomunikacionih mreža. Referentni modeli za protokole. Specifikacija fizičkog sloja. Primeri tipičnih protokola i mehanizama viših slojeva. Projektovanje pasivnih mrežnih instalacija. Odabrana poglavlja telekomunikacionih sistema. Radiodifuzni sistemi, sistemi mobilne telefonije i optički sistemi. Računarska simulacija telekomunikacionih sistema.
Sadržaj praktične nastave Projektovanje telekomunikacionih mreža. Proračun linka tačka-tačka. Simulacija protokola.
Literatura
  1. Kurose, Ross: "Computer Networking: A Top-Down Approach, 6/e"
  2. M. Bjelica: "Telekomunikacioni sistemi - zbirka rešenih zadataka", 2009.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe, projekti, testovi i domaći zadaci
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 15
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 15
Projekti 20
Kolokvijumi 40
Seminari 0