Navigacija

OS4OLS - Optoelektronski i laserski merni sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Optoelektronski i laserski merni sistemi
Akronim OS4OLS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa: 1) savremenim optičkim mernim sistemima koji se koriste u industriji i energetici, 2) sistemima za daljinsko merenje dimenzija, rastojanja, kvaliteta površine, temperature, vlažnosti i drugih neelektričnih veličina, 3) modernim fiberoptičkim sistemima i 4) optičkim metodama za zaštitu dokumenata.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da studenti: 1) steknu spoznaju o ulozi i primeni optoelektronike u industriji i proizvodnji, 2) upoznaju se sa osnovnim metodama i sistemima koji se koriste za merenja i 3) savladaju samostalnu obradu i analizu konkretnog sistema na zadatu temu.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Optoelektronski i laserski merni sistemi u industrijskim procesima. Machine Vision sistemi. Sprektralna dijagnostika gasnih sredina. Merenja primenom fiberoptičkih i beskontaktnih senzora. Optoelektronski merni sistemi u energetici. Termovizija. Optičke i druge metode za zaštitu dokumenata. Holografija i hologrami.
  Sadržaj praktične nastave Demonstracija nekih mernih instrumenata i postupaka merenja sa njima na fakultetu i/ili prilikom poseta odabranim institutima i preduzećima.
  Literatura
  1. Optoelectronics - An Introduction, J. Wilson, J. Hawkes, Prentice Hall Europe,1998.
  2. The Essence of Optoelectronics, K. Booth, S. Hill, Prentice Hall, 1998.
  3. Laser and Electro-Optics, C.Davis, University Press, 1996.
  4. Building Electro-Optical Systems: Making it All Work, Philip C. D. Hobbs, John Wiley & Sons Inc., 2000.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, projekti i diskusije. Poseta odabranim institutima i preduzećima.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
  Projekti 70
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0