Navigacija

OS4ASS - Adaptivni sistemi za upravljanje i obradu signala

Specifikacija predmeta
Naziv Adaptivni sistemi za upravljanje i obradu signala
Akronim OS4ASS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studentima prezentiraju osnovni koncepti u adaptivnoj obradi signala i adaptivnom upravljanju.
Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje metodama projektovanja za adaptivnu obradu signala sa akcentom na realnim problemima kao i tehnikama projektovanja adaptivnih regulatora za široku klasu determinističkih, stohastičkih i nelinearnih sistema.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Eksponencijalni adaptivni algoritmi, adaptivno poništavanje eha, multikanalno adaptivno filtriranje u frekvencijskom domenu, tehnike redukcije šuma, adaptivna ekvilizacija u bežičnim prenosima, adaptivno upravljanje determinističkim sistemima, funkcionalno adaptivno upravljanje stohastičkim sistemima.
Sadržaj praktične nastave Studenti će imati obavezu da na konkretnim problemima, primenom programskog paketa MATLAB primene neku od metoda adaptivne filtracije signala ili projektovanja adaptivnog regulatora.
Literatura
  1. J. Benesty, Y. Huang, Adaptive Signal Processing, Springer, 2003
  2. Simon Fabri, Visakan Kadirkamanathan, Functional adaptive control, Springer, 2001.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 15 časova vežbi na tabli
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
Praktična nastava 40 Usmeni ispit 30
Projekti 0
Kolokvijumi 30
Seminari 0