Navigacija

OS3PDO - Praktikum iz digitalne obrade signala

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz digitalne obrade signala
Akronim OS3PDO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Digitalna obrada signala
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa naprednijim tehnikama iz digitalne obrade signala i implementacija istih pomoću računara, odnosno programskog paketa Matlab.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će nakon položenog predeta imati veštine da praktično, korišćenjem programskog paketa MATLAB, realizuju i implementiraju digitalne filtre.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Kratak pregled osnovnih tehnika za projektovanje filtara sa konačnim i beskonačnim impulsnim odzivom.
Sadržaj praktične nastave U okviru predmeta studenti imaju obavezu da reše nekoliko praktičnih zadatka korišćenjem programskog paketa Matlab iz navedenih oblasti (projektovanje sistema sa beskonačnim impulsnim odzivom diskretizacijom kontinualnih filtara, projektovanje sistema sa konačnim impulsnim odzivom optimizacijom u vremenskom i frekvencijskom domenu).
Literatura
  1. Digital signal processing, Sanjit K. Mitra, McGraw-Hill, 2001
  2. Signals, Systems, and Transforms, Charles Phillips, John Paar, Eve Riskih, Prentice Hall, 2003.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
0 1 1
Metode izvođenja nastave 15 časova vežbi na tabli + 15 časova vežbi sa korišćenjem računara
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
Praktična nastava 70 Usmeni ispit 30
Projekti 0
Kolokvijumi 0
Seminari 0