Navigacija

OS3DOS - Digitalna obrada signala

Specifikacija predmeta
Naziv Digitalna obrada signala
Akronim OS3DOS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovama digitalne obrade signala kao osnove za proučavanje širokog spektra problema iz oblasti digitalne obrade slike, govora, neuralnih mreža itd. na kasnijim godinama studija. Takođe je u planu detaljnije upoznavanje sa mogućnostima programskog paketa Matlab.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će nakon položenog predeta imati osnovna znanja iz oblasti digitalne obrade signala (Furijeova transformacija, teorema o odabiranju, projektovanje filtara itd.), kao i sposobnost da koriste Matlab za rešavanje različitih problema iz ove oblasti.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Furijeov red signala. Furijeova transformacija. Teorema o odabiranju. Konvolucija. Zed i Laplasova transformacija. Projektovanje filtara sa konačnim i beskonačnim impulsnim odzivom. Brzo izračunavanje Furijeove transformacije.
Sadržaj praktične nastave U okviru predmeta studenti imaju obavezu da tri praktična zadatka realizuju samostalno korišćenjem programskog paketa MATLAB (sračunavanje konvolucije sigala i Furijeove transformacije, projektovanje IIR filtara, projektovanje FIR filtara).
Literatura
  1. Skripte sa predavanja, Veljko Papić, 2011
  2. Digital signal processing, Sanjit K. Mitra, McGraw-Hill, 2001
  3. Signals, Systems, and Transforms, Charles Phillips, John Paar, Eve Riskih, Prentice Hall, 2003
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 15 časova vežbi na tabli + 15 časova vežbi sa korišćenjem računara, tj. softverskih paketa za simulaciju rada različitih signala i sistema. Ukupno 65 sati samostalnog učenja, 3h5 sati pripreme domaćih zadataka i 50 sati pripreme za završni ispit.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
Praktična nastava 15 Usmeni ispit 55
Projekti 0
Kolokvijumi 30
Seminari 0