Navigacija

OS2DIF - Diferencijalne jednačine

Specifikacija predmeta
Naziv Diferencijalne jednačine
Akronim OS2DIF
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta - Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima sistema običnih diferencijalnih jednačina, teorije stabilnosti, parcijalnih diferencijalnih jednačina i Fourier-ov metod. - Razumevanje primene sistema linearnih diferencijalnih jednačina i parcijalnih jednačina u rešavanju praktičnih problema. - Osposobljavanje studenata za rešavanje praktičnih problema pomoću teorije diferencijalnih jednačina
Ishodi učenja (stečena znanja) Student je sposoban da primenjuje teoriju diferencijalnih jednačina i teoriju parcijalnih jednačina u problemima iz elektrotehnike
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Sistem običnih diferencijalnih jednačina. Sistem linearnih diferencijalnih jednačina. Sistem linearnih jednačina sa konstantnim koeficijentima. Parcijalna jednačina . Košijevo rešenje kvazi-linearne jednačine. Metod karakteristika. Furijeov je metod razdvaja promenljivih. Primena diferencijalnih jednačina u elektrotehnici.
Sadržaj praktične nastave Student proučava i utvrđuje znanje sa predavanja rešavajući zadatke iz sistema diferencijalnih jednačina kao i parcijalnih jednačina
Literatura
  1. D.Đošić, Matematika 3, Akademska misao, Beograd 2004.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1 1 0.5
Metode izvođenja nastave Kombinacija tradicionalne nastave na tabli, korišćenje slajdova. 15 sati nastave + 15 sati vežbi na tabli + 7,5 sati konsultacija u vezi sa domaćim zadacima, ispit na kraju nastave. Studenti bi trebalo da provedu 42 sati u učenju i rešavanju vežbe samostalno, 1,5 sati nedeljno tokom semestra i dodatnih 20 sati kasnije.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 30
Seminari 0