Navigacija

OO1FJ2 - Francuski jezik 2

Specifikacija predmeta
Naziv Francuski jezik 2
Akronim OO1FJ2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul Elektrotehnika i računarstvo
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima predznanje francuskog jezika na osnovnom nivou
   Ciljevi izučavanja predmeta razvoj jezičkih veština u jeziku struke (čitanje i razumevanje kraćih tekstova), usavršavanje komunikativne kompetencije u oblasti struke, razumevanje, izražavanje i interakcija u profesionalnom kontekstu, razvijanje produktivnih modela upotrebe termina i ostale stručne leksike u govoru
   Ishodi učenja (stečena znanja) sposobnost usmenog izražavanja i interakcije u situacijama profesionalne upotrebe jezika, proširen terminološki fond, ovladavanje leksičkim sredstvima specifičnim za svakodnevnu i profesionalnu komunikaciju
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave rad na problemima struktura tipičnih za jezik struke (nominalne i verbalne fraze, aktivne i pasivne konstrukcije...)
   Sadržaj praktične nastave proširivanje terminološkog fonda imanentnog stručnoj oblasti, ovladavanje tehnikama usmenog izražavanja o problemima i rezultatima iz date oblasti (prikazi, izlaganja, kraći referati), proširivanje obrazaca govorne delatnosti putem diskusija o stručnim problemima, razvijanje sposobnosti čitanja specifične stručne materije na nivou globalnog, selektivnog i orijentacionog
   Literatura
   1. Bérard, E., et al. (1997): Tempo 2, méthode de français, Didier, Paris
   2. Carlo, C., Causa M. (2003): Civilisation progressive du français, CLE International, Paris
   3. odabrani autentični tekstovi i audio materijali
   4. www.cern.ch, www.francetelecom.fr
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave interaktivna nastava, vežbe (leksičke, gramatičke), prezentacije, diskusije
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 15 Usmeni ispit 40
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 30