Navigacija

OG4HIM - Hidraulika i mašinstvo

Specifikacija predmeta
Naziv Hidraulika i mašinstvo
Akronim OG4HIM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima
    Ciljevi izučavanja predmeta Kurs je koncipiran da studentu elektrotehnike ponudi osnovna znanja u oblasti hidraulike i mašinstva koja će biti korisna u oblastima upravljanja, robotike, energije vode i vetra, kao i električnih mašina.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Kurs daje osnovna znanja u oblasti hidrostatike, dinamike fluida, međunarodnih standarda.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Uvod. Osobine tečnosti/gasova. Hidrostatički pritisak. Stabilnost plivanja čvrstog tela u tečnosti. Hidrodinamika. Isticanje tečnosti. Konverzija energije vetra i vode u električnu energiju. JUS/ISO standardi. Tehnička dokumentacija. Tolerancije u mašinstvu i elektrotehnici. Klizno i kotrljajuće ležište. Mehanički proračun. Mehaničko naprezanje i zamor materijala.
    Sadržaj praktične nastave Domaći zadaci na praktične teme.
    Literatura
    1. B. Nedimović, Osnovi mašinstva, Gros knjiga, Beograd, 1994.
    2. B. Obrović, Osnovi hidraulike - zbirka rešenih zadataka, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    3 1
    Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, domaći zadaci, konsultacije.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti 0
    Kolokvijumi 40
    Seminari 0