Navigacija

OG2NUM - Numerička matematika

Specifikacija predmeta
Naziv Numerička matematika
Akronim OG2NUM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Položen predmet: Matematika 1 (OO1MM1), Matematika 2 (OO1MM2)
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa principima numeričke matematike, pojmom greške, numeričkim metodama koje se primenjuju u stručnim predmetima zastupljenim na studijama elektrotehnike. Upoznavanje studenata sa načinima odabira odgovarajuće metode u zavisnosti od prirode problema.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni da primenjuju algoritme numeričke matematike u stručnim predmetima zastupljenim na studijama elektrotehnike, da odaberu odgovarajuću numeričku metodu u zavisnosti od prirode problema koji rešavaju i da rukuju greškom.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Pojam i vrste greške. Iterativni procesi. Teorija interpolacije i aproksimacije funkcija. Numeričko diferenciranje i integracija. Numeričke metode u linearnoj algebri (rešavanje linearnih jednačina, određivanje inverzne matrice). Numeričke metode za rešavanja nelinearnih jednačina. Runge-Kuta metoda za rešavanje diferencijalnih jednačina. Primene matematičkih alata u numeričkoj matematici.
Sadržaj praktične nastave Kroz primere, zadatke i probleme student saznaje kako da primeni teoreme i osnovne pojmove koje je naučio kroz teorijsku nastavu. Posebno se priprema da rešava probleme koji se pojavljuju u stručnim elektrotehničkim predmetima.
Literatura
  1. Siniša Ješić: Skripta iz numeričke analize, Beograd 2007
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1 1 0.5
Metode izvođenja nastave Kombinacija tradicionalnih izlaganja na tabli, korišćenja slajdova, individualnog rada sa studentima na izradi domaćih zadataka i objašnjavanju tekućeg gradiva.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 30 Usmeni ispit 20
Projekti 0
Kolokvijumi 0
Seminari 0