Navigacija

OG2EJ4 - Engleski jezik 4

Specifikacija predmeta
Naziv Engleski jezik 4
Akronim OG2EJ4
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Studenti bi trebalo da poseduju nivo znanja engleskog jezika na višem srednjem nivou.
   Ciljevi izučavanja predmeta Obučavanje studenata da objašnjavaju složene procese. Razvijanje veština kritičkog razmišljanja studenata. Obučavanje studenata da čitaju tekstove i izoluju specifične informacije iz istih. Osposobljavanje studenata da čitaju i dele informacije u vezi sa temama iz elektrotehnike. Osposobljavanje studenata da napišu kratku biografiju i motivaciono pismo.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog modula, studenti bi trebalo da budu u stanju da: - objašnjavaju složene procese u različitim oblastima elektrotehnike, - koriste veštine kritičkog razmišljanja za rešavanje specifičnih zadataka, - popune dijagrame i tabele u skladu sa datim uputstvima, - napišu kratku biografiju i motivaciono pismo, - beleže detalje iz govornog i pisanog diskursa elektrotehnike
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Strukture poređenja i kontrastiranja. Nefinitni glagolski oblici – infinitivi, participi, gerund. Infinitivi cilja za pokazivanje veze između činjenica i ideja u pisanju i govorenju. Principi grupisanja novih reči u skupove tema radi njihovog lakšeg memorisanja. Algoritam prenosa informacije iz teksta u dijagram. Formalna pravila za usmene prezentacije.
   Sadržaj praktične nastave Prenos informacije iz pisanog teksta u dijagram. Pravljenje usmene prezentacije na stručnu temu u vezi sa elektrotehnikom. Identifikovanje i opisivanje neke komponente ili instrumenta. Upotreba uzročno-posledičnih struktura da bi se opisao uzročno-posledični lanac nekih pojava u elektrotehnici. Usmena razmena informacija iz beležaka. Pravljenje usmene prezentacije.
   Literatura
   1. Sinclair, J. (2004) Collins Cobuild English Grammar, London: Collins
   2. Eckersley, C. E. and J. M. Eckersley (1967): A Comprehensive English Grammar, London: Longman
   3. Glendinning, E. H. and J. McEwan (1993): Oxford English for Electronics, Oxford: Oxford University Press
   4. Glendinning, E. H. and J. McEwan (2001): Oxford English for Information Technology, Oxford: Oxford University Press
   5. Ibbotson, M. (2008): Cambridge English for Engineering, Cambridge: Cambridge University Press
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Metode kritičkog razmišljanja, aktivne metode, metode razvijanja veština razmišljanja višeg reda. Metode „učionice brzog pokreta“. Metode humanističke psihologije.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 40
   Praktična nastava Usmeni ispit 30
   Projekti 10
   Kolokvijumi
   Seminari 0