Navigacija

OG-P7 - Projekat iz Energetskih pretvarača

Specifikacija predmeta
Naziv Projekat iz Energetskih pretvarača
Akronim OG-P7
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima Položeni ispiti iz predmeta Energetski pretvarači 1 (OG3EP1)
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim metodama koje se koriste za napajanje uređaja iz izvora naizmeničnog napona primenom statičkih pretvarača. Projektovanje i proračun na konkretnom modelu.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti treba da se osposobe da na osnovu stečenog znanja i zadatih tehničkih uslova projektuju elemente energetskog pretvarača i upravljačkog kola.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave nema
    Sadržaj praktične nastave nema
    Literatura
    1. Nedeljković Miloš "Mrežom vođeni pretvarači", Akademska misao, 2007.
    2. Nedeljković Miloš "Energetski pretvarači - Zbirka rešenih ispitnih zadataka", Akademska misao, 2003.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    0 2
    Metode izvođenja nastave Konsultacije.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
    Projekti 70
    Kolokvijumi 0
    Seminari 0