Navigacija

OF4PLM - Primena lasera u medicini

Specifikacija predmeta
Naziv Primena lasera u medicini
Akronim OF4PLM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznaje studente sa fizičkim zakonima vezanim za rad kvantih generatora i sistema. Primene i osnove modelovanja interakcije (hirurgija, biostimulacija, tretmani,...), i principi mernih tehnika (dijagnostika), dozimetrija i zaštita. Konstrukcija lasera za medicinske primene, kompleksnost problematike.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti se osposobljavaju da samostalno preračunaju parametre lasera u konkretnoj primeni. Upoznavanje sa mernim tehnikama, postojećim primenama i razvijaju intuiciju za potencijalne dijagnostičke primene. Stiču uvid u složenost biološkog tkiva. Razvijaju svest o opasnostima od zračenja i značaju zaštite.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Fizika lasera, režimi rada, efekti, tipovi. Interakcija laserskog zračenja sa mateijalima neorganskog i biološkog porekla. Konkretne primene lasera u hirurgiji, biostimulaciji i dijagnostici. Odabrana poglavlja laserske dozimetrije. Trendovi daljih primena lasera.
  Sadržaj praktične nastave Fotometrija. Polarizacija. Modulacija. Interakcija sa biološkim tkivom. Principi primena (konstrukcija praktičnih sistema). Proračun i odabir režima rada i snage zračenja lasera.
  Literatura
  1. M.Srećković, P.Osmokrović, Lj. Konstantinović, V.Arsoski, Izabrane primene lasera u medicini. Interakcija lasera sa biomaterijalom, Zavod za fiziku tehničkih fakulteta, Beograd, 2010.
  2. M.Srećković, S.Ostojić, S.Ristić, J.Ilić, V.Arsoski, "Zbirka zadataka iz kvantne elektronike, laserske tehnike i srodnih oblasti i primena", Tehnički fakultet, Čačak, 2007.
  3. M.Srećković, "Zbirka zadataka i problema iz osnova laserske tehnike i primena", Naučna knjiga, Beograd, 1987.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja i 30 časova računskih vežbi
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 40
  Projekti 0
  Kolokvijumi 0
  Seminari 30