Navigacija

OF4OT - Optičke telekomunikacije

Specifikacija predmeta
Naziv Optičke telekomunikacije
Akronim OF4OT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa komponentama, sistemima i tehnikama prenosa signala u modernim optičkim komunikacijama. Sticanje znanja iz problematike prostiranja elektromagnetskih talasa kroz planarne talasovode i optička vlakana, teorije disperzije i slabljenja signala u vlaknima, teorije optičkih izvora, fotodetektora i projektovanja optičkih linkova.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti bi trebalo da razumeju princip rada fizičkog sloja savremenih širokopojasnih optičkih telekomunikacionih mreža i budu sposobni da projektuju optički link sa intenzitetskom modulacijom i direktnom detekcijom. Stečeno znanje omogućava dalju nadogradnju kroz upoznavanje sa principima funkcionisanja optičkih mreža i komponenata potrebnih za njihovu realizaciju.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Evolucija optičkih komunikacionih sistema. Modalna teorija planarnih i kružnih dielektričnih talasovoda. Efekti disperzije i slabljenja. Impulsni odziv vlakna. Optički predajnici-pojačanje lasera, tipovi povratne sprege lasera, dinamičke karakteristike. Optički prijemnici, fotodetektori. Šumovi. Dizajn predajnika, prijemnika. Kriterijum snage i propusnog opsega. Projektovanje PP linka.
  Sadržaj praktične nastave Vežbe: Numerički primeri vezani za poglavlja obrađena u teorijskoj nastavi.
  Literatura
  1. Dejan Gvozdić:"Optičke telekomunikacije", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of4ot/?p=materijali
  2. Milan Bjelica, Petar Matavulj i Dejan Gvozdić:"Zbirka zadataka iz optičkih telekomunikacija", Akademska misao, 2005
  3. Gerd Keiser: ”Optical Fiber Communication”, 3-rd Ed. McGraw-Hill, 2000
  4. Godvin Agrawal, "Fiber-Optics Communication Systems“, John-Wiley & Sons, Inc., 1997
  5. L.A. Coldren, S. Corzine, M. Mašanović : “Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits", John-Wiley & Sons, Inc., 2012
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežbe. Pod praktičnom nastavom podrazumeva se izrada određenog broja domaćih zadataka.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 60
  Seminari 0