Navigacija

OF4KI - Kvantna informatika

Specifikacija predmeta
Naziv Kvantna informatika
Akronim OF4KI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa modernim pojmovima i primenama kvantne mehanike u ekspanzivnoj oblasti kvantne informatike, od tehnike do biofizike.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog kursa studenti bi trebalo da umeju da: - Dublje razumeju kvantno-informacione procese - Šire sagledavaju bio-informacione probleme
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod (Osnovni kvantno-mehanički pojmovi. Kvantna neodređenost. Kvantna spletenost. Kvantna dekoherencija. Kubiti). Veza između klasičnog i kvantnog računanja. Fizika kvantne informacije (Kvantna kriptografija. Kvantna teleportacija). Kvantno računanje (Kvantni algoritmi. Kvantni hardver). Kvantne Hopfildove neuronske mreže (Biomolekularno prepoznavanje. Kvantno-holografska psihosomatika).
   Sadržaj praktične nastave Vežbe, seminari i demonstracione vežbe u drugim centrima i laboratorijama.
   Literatura
   1. M.Dugić, Osnovi kvantne informatike i kvantnog računanja, PMF, Kragujevac, 2009.
   2. D.Raković, Integrative Biophysics, Quantum Medicine, and Quantum-Holographic Informatics: Psychosomatic-Cognitive Implications, IASC & IEPSP, Belgrade, 2009.
   3. M.A.Nielsen, I.L.Chuang, Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge Univ., 2000.
   4. DVD sa Ppt-prezentacijama i dopunskom literaturom.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 2
   Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja i seminara + 30 časova vežbi, seminara i demonstracionih vežbi u drugim centrima i laboratorijama, studentski seminari sa prezentacijama, predrok pri kraju semestra. Ukupno 75 časova samostalnog učenja i vežbanja, od čega 3 časa nedeljno tokom semestra i približno 30 časova pripreme u ispitnom roku.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 40