Navigacija

OF3RJ5 - Ruski jezik 5

Specifikacija predmeta
Naziv Ruski jezik 5
Akronim OF3RJ5
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima Predznanje ruskog jezika na osnovnom nivou
    Ciljevi izučavanja predmeta Proširivanje terminološkog i frazeološkog fonda karakterističnog za struku. Upoznavanje sa žanrovskom raznovrsnošću tekstova stučne sadržine. Ovladavanje tehnikama prevoda sa stranog jezika i na strani jezik.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje za razumevanje pisanih informacija na stranom jeziku, praćenje stručne literature, snalaženje u projektnim zadacima, tehničkoj dokumentaciji normama i propisima na stranom jeziku.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Tematski i gramatički sadržaji su prilagođeni nastavnim planovima i programima predmeta iz struke i podeljeni su u 7 celina, koje se sastoje od osnovnog teksta, leksičkih komentara (skraćenice, složenice ...).
    Sadržaj praktične nastave Vežbanja: prevođenje sa stranog jezika i na strani jezik.
    Literatura
    1. Originalni tekstovi: katalozi proizvoda, normativna akta i dokumentacija, rečnilke odrednice ...
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    2
    Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, diskusije, prezentacije na stranom jeziku.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 20
    Praktična nastava 20 Usmeni ispit 20
    Projekti 0
    Kolokvijumi 20
    Seminari 0