Navigacija

OF3EIM - Ekonomija i menadžment

Specifikacija predmeta
Naziv Ekonomija i menadžment
Akronim OF3EIM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima
    Ciljevi izučavanja predmeta U ovom predmetu studenti treba da se upoznaju sa osnovnim ekonomskim zakonima iѕ oblaasti mikro, makro, monetarne ekonomije, kao i međunarodnog poslovanja
    Ishodi učenja (stečena znanja) Posle ovog predmeta studenti će biti upoznati sa osnovnim postulatima ekonomije i stanjem u modernoj svetskoj ekonomiji.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Načela i prirodni zakoni ekonomije Ekonomika preduzeća, profitno poslovanje, sistem kvaliteta. Akcionarstvo. Preduzetništvo, inovacije, strategije. Menadžment, proces, funkcije, stilovi. Marketing, koncepcije,, zaštita potrošača. poslovni ugovori. Hartije od vrednosti, banke, berze. Makroekonomija i funkcije države. Globalna ekonomija, medjunarodni ekonomski odnosi i institucije.
    Sadržaj praktične nastave studije slučajeva
    Literatura
    1. Različiti materijali (skripte sa predavanja i slično)
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    3 2
    Metode izvođenja nastave predavanja, projekti
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 50
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti 25
    Kolokvijumi 20
    Seminari 0