Navigacija

OF3AES - Akvizicija elektrofizioloških signala

Specifikacija predmeta
Naziv Akvizicija elektrofizioloških signala
Akronim OF3AES
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima OS3PBI ili OF3PBI, svi ispiti s prve godine
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa merenjima elektrofizioloških signala sa naglaskom na komponente mernih sistema
  Ishodi učenja (stečena znanja) sposobnost za merenje elektrofizioloških signala i mogučnost razvoja virtulenih instrumenata
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Princip merenja elektrofizioloških signala (aktivost srca - EKG, aktivnost CNSa - EEG i MEG, aktivnost mišiča i perifernih nerava - EMG i ENG). Elektrode, Elektronske komponente/sistemi za analognu obradu signala. Digitalna elektronika za primarnu obradu signala. A/D konverzija. Stimulatori, Uređaji za napajanje. Sigurnost pri meretima elektrofiziološkidž signala.
  Sadržaj praktične nastave Merenja elektrofizioloških signala u laboratoriji i na klinikama
  Literatura
  1. 1. Popović DB, Popović MB, Janković M., Biomedicinska merenja i instrumentacija, Akademska misao, 254 strana, Beograd, 2009.
  2. Bronzino J. (Ed.) Biomedical Engineering Fundamentals, CRC Press, 2006
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, rad u laboratoriji, idividualni zadaci po grupama
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 40
  Seminari 0