Navigacija

OF2POR - Praktikum iz Organizacije računara

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz Organizacije računara
Akronim OF2POR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Osnovi računarske tehnike
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa elementima CICS i RISC arhitekture procesora i organizacije procesora bez i sa preklapanjem faza izvršavanja instrukcija.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa studenti će biti sposobni da: razumeju CISC i RISC arhitekturu procesora; razumeju strukturu i funkcionisanje procesora bez i sa preklapanjem faza izvršavanja instrukcija; koriste literaturu radi daljeg izučavanja ovih oblasti.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave -
   Sadržaj praktične nastave Arhitektura. CISC i RISC arhitekture. Organizacija. Izvršavanje bez preklapanja faza. Operaciona jedinica. Upravljačka jedinica. Izvršavanja sa preklapanjem faza. Hazardi. Tehnike izbegavanja i umanjivanja negativnih efekata hazarda.
   Literatura
   1. J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, http://rti.etf.bg.ac.rs/
   2. J. Đorđević i dr., Arhitektura i organizacija računara, Zbirka rešenih zadataka, http://rti.etf.bg.ac.rs/
   3. J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, Materijali za laboratorijske vežbe, http://rti.etf.bg.ac.rs/
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   0 0 2
   Metode izvođenja nastave Laboratorijske vežbe.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 40
   Seminari 0