Navigacija

OF2PIS - Praktikum iz softverskog paketa Lab VIEW

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz softverskog paketa Lab VIEW
Akronim OF2PIS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovama akvizicije podataka i programiranja u realnom vremenu korišćenjem primera u Labview okruženju.
Ishodi učenja (stečena znanja) Na kraju kursa, studenti bi trebalo da budu osposobljeni za samostalno kreiranje sopstvenog sistema za akviziciju korišćenjem NI DAQ hardvera i primenom Labview okruženja za dizajniranje optimalnog stand-alone interfejsa koji prikuplja i obrađuje podatke u realnom vremenu.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Uvod u Labview okruženje. Modularnost softvera. Data flow programiranje. Sekvencijalno programiranje. Mašina stanja. Rešavanje race condition problema. Tehnike sinhronizacije. Programiranje zasnovano na detekciji događaja. Tehnike upisa i čitanja u datoteku. Propagacija greške. Optimizacija programskog koda.
Sadržaj praktične nastave Povezivanje hardvera (NI DAQ). Implementacija virtuelnih instrumenata u Labview okruženju. Tehnike pronalaženje grešaka. Lokalne, globalne i funkcionalne promenljive. Korišćenje nizova, klastera i definisanje tipova promenljivih. Kreiranje potprograma. Kontrola korisničkog interfejsa. "Događaji" (events). Tehnike sinhronizacije. Spreadsheet, Bitmap i TDMS datoteke. *.exe datoteke. Instalacija.
Literatura
  1. Labview Core 1 Course Manual, National Instruments, October 2009
  2. Labview Core 2 Course Manual, National Instruments, October 2009
  3. R.H.Bishop, Labview 2009 Student Edition, National Instruments, 2009
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
0 1 2
Metode izvođenja nastave Predavanja i rad u računarskoj laboratoriji ѕa NI opremom i LabView softverom
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 50 Usmeni ispit
Projekti 0
Kolokvijumi 0
Seminari 0