Navigacija

OE4VLS - Računarski VLSI sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Računarski VLSI sistemi
Akronim OE4VLS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema.
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa principima projektovanja računarskih VLSI sistema. Upoznavanje sa jezicima za opis hardvera.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da će studenti razviti sposobnost da samostalno dizajniraju računarske VLSI sisteme.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Projektovanje računarskih VLSI sistema pomoću jezika za opis hardvera: VHDL i VERILOG. Principi dizajna RISC procesora na primeru projektovanja jednog RISC procesora: faze projektovanja, proces odlučivanja. Prefabrikaciono i postfabrikaciono testiranje komponenata.
  Sadržaj praktične nastave Prikaz niza rešenih zadataka. Primeri dizajna resursa procesora i interkonekcija. Dizajn, simulacija i sinteza malog ali funkcionalnog procesora u FPGA tehnologiji.
  Literatura
  1. Milutinovic V., SURVIVING THE DESIGN OF a 200MHz MICROPROCESSOR, IEEE Computer Society Press, USA (best seller);
  2. Mencer O, Dataflow Programming with MaxCompiler, Maxeler Technologies;
  3. Ashenden P., The Designer's Guide to VHDL, 3rd Edition, Morgan Kaufmann;
  4. Coffman K., Real World FPGA Design with VERILOG, Prentice-Hall;
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 1
  Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežbe, projekati, demonstracije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 40
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0