Navigacija

OE4PSA - Praktikum iz softverskih alata u elektronici

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz softverskih alata u elektronici
Akronim OE4PSA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Da osposobi studente da koriste programske pakete u svakodnevnoj elektroničarskoj praksi.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni da koriste GNU/Linux, da procesiraju tekst, da crtaju električne šeme, da crtaju dijagrame funkcija, da koriste programske pakete za numeričko i simboličko računanje i da programiraju u Pajtonu.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Softver, licence, vlasnički i slobodni softver. Operativni sistemi. GNU/Linux. Grafička okruženja. Instaliranje operativnog sistema. Instaliranje programa. Rad u grafičkom okruženju. Komandna linija. Obrada teksta, LaTeX. Grafički formati, vektorska grafika i rasterska grafika. Crtanje električnih šema. Izrada dijagrama funkcija. Programi za numeričko računanje. Programi za simboličko računanje. Pajton.
Sadržaj praktične nastave Celokupna nastava se izvodi u laboratoriji u formi radionice.
Literatura
  1. Keir Thomas, "Ubuntu Pocket Guide and Reference", MacFreda Publishing, ISBN-10: 1440478295, ISBN-13: 978-1440478291
  2. Wikibook Contributors, "LaTeX", Wikibooks
  3. Allen Downey, Jeffrey Elkner, Chris Meyers, "How to Think Like a Computer Scientist --- Learning with Python," Green Tea Press, Wellesley, Massachusetts, USA
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
0 1 1
Metode izvođenja nastave Praktična nastava u laboratoriji.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 34
Praktična nastava 66 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 0
Seminari 0