Navigacija

OE2PRK - Praktikum iz računarske analize kola

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz računarske analize kola
Akronim OE2PRK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovnim principima analize elektronskih kola pomoću računara u vremenskom i frekvencijskom domenu. Osposobljavanje za analizu analognih i digitalnih kola koristeći SPICE i njemu slične računarske programe.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za korišćenje računarskih alata za analizu i dizajn elektronskih kola.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod u simulaciju elektronskih kola. Modeli otpornika, kalemova, kondenzatora, fiksnih i zavisnih izvora. Podkola. DC analiza. AC, analiza šuma i tranzijentna analiza. Fourierova i parametarska anliza. Modelovanje analognih kola. Digitalna kola. Napredne tehnike simulacije (Monte Carlo, Worst-Case i analiza performansi kola). Simulacija složenih kola pomoću hijerarhija.
  Sadržaj praktične nastave Simulacija elektronskih kola se izvodi na PC računarima
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 0 1
  Metode izvođenja nastave 15 časova predavanja i 15 časova vežbanja u laboratoriji sa računarima
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
  Projekti 30
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0