Navigacija

OE2NJ3 - Nemački jezik 3

Specifikacija predmeta
Naziv Nemački jezik 3
Akronim OE2NJ3
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Predznanje nemačkog jezika na osnovnom nivou
   Ciljevi izučavanja predmeta razvijanje produktivnih modela upotrebe termina i ostale stručne leksike u pisanju kraćih formi, usavršavanje tehnika analize i produkcije na tekstovima iz pojedinih oblasti struke, ovladavanje tehnikama pisanog izražavanja o problemima i rezlutatima iz oblasti uže struke (prikazi, izlaganja, referati)
   Ishodi učenja (stečena znanja) ovladavanje različitim tehnikama pisanog izražavanja, sposobnost analize i produkcije tekstova iz oblasti struke, primena govornih obrazaca u situacijama primerenim budućem profesionalnom usmerenju studenata
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave ovladavanje tehnikama pisanog izražavanja o problemima i rezultatima iz oblasti svakodnevne komunikacije i uže struke (biografije, poslovna pisma, prikazi, izlaganja, kraći referati, rezimei)
   Sadržaj praktične nastave funkcionalna analiza rečenica i diskursa sa težištem na razvijanju sposobnosti rekonstrukcije datih jezičkih jedinica, usavršavanje jezičke komunikativne kompetencije u situacijama upotrebe jezika za stručnu komunikaciju
   Literatura
   1. Cornelia Gick: Zertifikat Deutsch. Der schnelle Weg. Trainingsbuch. Langenscheidt, Berlin und Muenchen 2000.
   2. Duden : Briefe gut und richtig schreiben. Ratgeber fuer richtiges und modernes Schreiben. Dudenverlag, F. A. Brockhaus, Mannheim 1997.
   3. Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag: Aspekte. Langenscheidt Verlag, Berlin 2000.
   4. Dominique Macaire, Gerd Nicolas : Wirtschaftsdeutsch für Anfänger. Vorbereitung auf Beruf und Zertifikat. Klett, Stuttgart 2004.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave interaktivna nastava, vežbe (leksičke, gramatičke), prezentacije, diskusije, kolokvijum
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 40
   Praktična nastava 15 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0