Navigacija

OE-P5 - Projekat iz Sistema automatskog upravljanja

Specifikacija predmeta
Naziv Projekat iz Sistema automatskog upravljanja
Akronim OE-P5
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta obavezan
   Uslovljnost drugim predmetima Sistemi automatskog upravljanja
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj projekta je praktična primena znanja stečenog u okviru kursa Sistemi automatskog upravljanja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Ishod je da studenti bude osposobljen da znanje sečeno u kursu Sistemi automatskog upravljanja primeni na računaru.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave nema
   Sadržaj praktične nastave student kroz samostalan rad i konsultacije sa predmetnim nastavnikom, realizuje projekat
   Literatura
   1. Ž. Đurović, B. Kovačević, Sistemi automatskog upravljanja, Akademska misao, 2006.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   0 2
   Metode izvođenja nastave samostalan rad kod kuće uz konsultacije sa nastvnikom
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 70 Usmeni ispit 30
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0