Navigacija

MS1VIM - Veštačka inteligencija

Specifikacija predmeta
Naziv Veštačka inteligencija
Akronim MS1VIM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Primenjena matematika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima veštačke inteligencije, njenim podoblastima i primenama u matematici, računarstvu i elektrotehnici.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenat je sposoban da prepozna i reši neke probleme iz elektrotehnike i računarstva primenom ideja, tehnika i metoda veštačke inteligencije.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Pregled razvoja i oblasti primene veštačke inteligencije. Inteligentni sistemi i rešavanje problema. Znanje, rasuđivanje, planiranje. Neizvesno znanje i planiranje. Automatsko rezonovanje i delovanje. Mašinsko učenje i obučavanje. Komuniciranje, opažanje i delovanje - elementi robotike.
  Sadržaj praktične nastave Odgovarajući zadaci iz navedenih oblasti teorijske nastave.
  Literatura
  1. S. Kleene: "Introduction to Metamathematics", North-Holland, 1952.
  2. L. Wallen: " Automated Proof -Search in Non-classical Logic", MIT Press, 1990.
  3. L. Wos at all: " Automated Reasoning: Intoroduction and Applications" McGraw-Hill, 1992.
  4. L. Wos: " Journal of Automated Reasoning, Special Issue: Advances in Logic Through Automated Reasoning" , L. Wos, ed., Vol. 27, No. 2, 2001.
  5. G. Luger, W. A. Stubblefield: " Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving", The Benjamin/Cummings PublishingCompany, Inc. 1993.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe sa rešavanjem problema, domaći zadaci, diskusije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi
  Seminari 50