Navigacija

MS1UIP - Upravljanje industrijskim procesima

Specifikacija predmeta
Naziv Upravljanje industrijskim procesima
Akronim MS1UIP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Modeliranje sistema, optimalno, prediktivno, adaptivno i fazi upravljanje i projektovanje upravljačkih sistema. Cilj predmeta je sticanje veština projektovanja naprednih i složenih sistema upravljanja koji se mogu implementirati na industrijskim procesima.
Ishodi učenja (stečena znanja) Student treba da ovlada tehnikama projektovanja sistema automatskog upravljanja industrijskih procesa, realizacije sistema upravljanja i vizuelizacije, kroz praktični rad u laboratoriji na realnim procesima i opremi.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave 1. Modeliranje sistema, 2. Optimalno upravljanje, 3. Projektovanje upravljačkih sistema, 4. Adaptivno upravljanje, 5. Prediktivno upravljanje 6. Fazi upravljanje
Sadržaj praktične nastave 1.Upravljanje industrijskim procesom upotrebom mikrokontrolera, 2.Programiranje konvencionalnih industrijskih regulatora, 3.Vizuelizacija i nadzor industrijskih procesa pomoću SKADA sistema, 4.Regulacija nivoa TTS na personalnom računaru i upotrebom MATLAB-a i Simulink paketa u realnom vremenu
Literatura
  1. Upravljanje industrijskim procesima, skripta za praćenje predavanja, S. Turajlić, Beograd 2011.
  2. Astrom K., Wittenmark J., Computer Controlled Systems, Pearson, 1996
  3. Goodwin G., Graebe S., Salgado M., Control System Design, Prentice-Hall, 2001
  4. Leigh J., Control Theory: A Guided Tour, IEE, 2004
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 15 časova pripreme za rad u laboratoriji + 15 časova nadgledanog rada u laboratoriji, oko 15 sati individualnog rada u laboratoriji i oko 55 sati individualnog rada u cilju savladavanja izložene materije i izrade domaćih zadataka
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
Praktična nastava 45 Usmeni ispit 15
Projekti 0
Kolokvijumi 0
Seminari 0