Navigacija

MS1TV - Televizija

Specifikacija predmeta
Naziv Televizija
Akronim MS1TV
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Audio i video tehnologije
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima Nema
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa principima formiranja i prenosa TV signala. - Upoznavanje sa standardima za video i audio kompresiju. - Upoznavanje sa distribucionom i kontribucionom mrežama.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Potpuno razumevanje standarda za distribucione TV mreže, kao i njihovo planiranje.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Formiranje slike. Lanac kamere. Diitalizacija i kompresije video i audio signala. MPEG-2, H.264 AVC, HEVC. MPEG audio, Dolby kompresije. Standardi: DVB, EBU, ETSI, SMPTE, ITU, ATSC. Prenos digitalnog DVB-x signala.Prenos televizijskog signala, MPEG stream, TS, GSE. TV predajnik. Satelitska TV stanica. Koncept prijemnika. Planiranje distribucione mreže.
    Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe koje prate predavanja. Laboratorijske vežbe u računarskom (simulacija produkcionih procesa) ili produkcionom centru. Poseta predajničke lokacije. Planiranje distribucione mreže.
    Literatura
    1. W. Ficher, Digital Video and Audio Broadcasting Technology, Springer, 2010.
    2. E. P. J. Tozer, Broadcast Engineer’s Reference Book, Focal Press, Oxford, 2004.
    3. Roland Beutler, The Digital Dividend of Terrestrial Broadcasting, Springer, 2011.
    4. J.C. Whitaker, Standard Handbook of Broadcast Engineering, McGraw-Hill, NY 2005
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    3 1 1
    Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe i laboratorijske vežbe u računskom centru.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti 50
    Kolokvijumi 0
    Seminari 0