Navigacija

MS1TA - Teorija algoritama

Specifikacija predmeta
Naziv Teorija algoritama
Akronim MS1TA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Softversko inženjerstvo
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Kursevi Algoritmi i strukture podataka 1 i 2
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa naprednim konceptima teorije algoritama, analizom i implementacijom algoritama i algoritmima iz više specifičnih grupa.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se duboko poznavanje i razumevanje algoritama iz više relevantnih grupa, sposobnost njihove analize i efikasne implementacije.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Algoritmi i strukture podataka. Analiza i implementacija algoritama. Napredne strukture podataka. Obrada stringova i skupova. Napredni grafovski algoritmi. Geometrijski algoritmi. Paralelni algoritmi. Kompresija. Kriptografski algoritmi. Genetski algoritmi. Dinamičko i linearno programiranje.
  Sadržaj praktične nastave Demonstracija rada algoritama u vizuelnim simulacionim okruženjima. Rešavanje praktičnih problema i zadataka. Implementacija algoritama i evaluacija njihovih performansi.
  Literatura
  1. Cormen, Leiserson, Rivest, Intoduction to Algorithms, MIT Press, 1994.
  2. Sedgewick, Algorithms, Addison Wesley, 1990.
  3. Tomasevic, Algoritmi i strukture podataka, Akademska misao, 2010..
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe, domaći zadaci
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi
  Seminari 0