Navigacija

MS1SSP - Sinhroni servomotori sa permanentnim magnetima

Specifikacija predmeta
Naziv Sinhroni servomotori sa permanentnim magnetima
Akronim MS1SSP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetski pretvarači i pogoni
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Sinhrone mašine
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa principima rada i karakteristikama sinhronih servomotora sa stalnim magnetima ( PMSM ) u stacionarnim i tranzijentnim režimima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Po završenom kursu, studenti se osposobljavaju da samostalno rešavaju probleme u vezi sa izborom tipa i simulacijama stacionarnih i prelaznih pojava pogona sa sinhronim servomotorima
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod. Elementi konstrukcije (PMSM). Mašina sa površinskim, utisnutim magnetima i sa radijalnim permanentnim magnetima. Matematički model mašina. Naponski i strujno kontrolisani servopogoni. Primena naprednih tehnika za PMSM. Mašine za naizmeničnu struju kontrolisane kao mašine za jednosmernu struju.
  Sadržaj praktične nastave nema
  Literatura
  1. Gordon R. Slemon "Electrical Machines and Drives", Addison-Wesley 1992
  2. Timothy L. Skvarenina, "The Power Eletronics HANDBOOK", CRC Press 2002
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja u skladu sa utvrđenim planom i programom.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 30
  Seminari 0