Navigacija

MS1SP - Senzori i pretvarači

Specifikacija predmeta
Naziv Senzori i pretvarači
Akronim MS1SP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Biomedicinski i ekološki inženjering
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa principima konverzije senzorskih signala među različitim energetskim domenima, tehnikom obrade signala i njihovim korišćenjem u mernim i kontrolnim sistemima.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Primena stečenih znanja u budućoj inženjerskoj praksi studenata u oblasti razmene informacija sa okolnom sredinom, uključujući biološke sisteme.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Klasifikacija senzora. Prenos i obrada informacija u mernim sistemima. Senzorske tehnologije. Inteligentni i integrisani senzori. Mikroelektronski senzori mehaničkih veličina. Tankoslojni optički senzori. Svetlovodni senzori. Hemijski i biosenzori. Senzori na bazi reakcija oksidacije i redukcije. Računarski akvizicioni sistemi.
   Sadržaj praktične nastave Laboratorijske i računske vežbe
   Literatura
   1. Beleške sa predavanja, na veb sajtu
   2. D. Stanković: Fizičko tehnička merenja-senzori, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1997
   3. M. Popović, Senzori i merenja, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2000.
   4. Materijal sa veb sajta http://www.sensorsweb.com/
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 2
   Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 20 časova laboratorijskih vežbi + 10 časova demonstracionih seminara i računskih vežbanja. Kolokvijum.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 40 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 10
   Seminari 0