Navigacija

MS1SEF - Sinteza električnih filtara

Specifikacija predmeta
Naziv Sinteza električnih filtara
Akronim MS1SEF
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Savladati teorijske osnove analognih električnih filtara. Korišćenje računarskih alata za projektovanje filtara.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Da se na osnovu zahteva za rad uređaja definišu specifikacije koje filter treba da zadovolji, da izabere najbolju aproksimaciju i tehnologiju za implementaciju. Koršćenjem alata da se isprojektuje filter, uradi simulacija i optimizacija.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uloga filtara u složenim sistemima i uređajima. Izbor aproksimacione funkcije i projektovanje korišćenjem računarskih alata. Realizacija filtara (aktivni sa operacionim pojačavačima, OTA, SS, pasivni filtri, univerzalna filtarska integrisana kola, programabilna analogna kola).
   Sadržaj praktične nastave Korišćenje standardnih računarskih alata za projektovanje, analizu i simulaciju rada električnih filtara.
   Literatura
   1. G. Moschytz, P. Horn, Active filter design handbook, John Wiley, New York, 1981
   2. G. Daryanani, Principles of Active Network Synthesis and Design, John Wiley, New York, 1976
   3. M. Lutovac, D. Tosic, B. Evans, Filter Design for Signal Processing Using MATLAB and Mathematica, Prentice Hall, New Jersey, 2001 (elektronska verzija)
   4. Anadigm, Software user manual (elektronska verzija)
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4 0
   Metode izvođenja nastave 2.0
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 40
   Seminari 0