Navigacija

MS1SDS - Sistemi za digitalnu obradu slike

Specifikacija predmeta
Naziv Sistemi za digitalnu obradu slike
Akronim MS1SDS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Biomedicinski i ekološki inženjering
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima Nema
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim komponentama sistema i konceptima digitalne obrade slika.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da koriste poznate metode digitalne obrade slika i da samostalno kreiraju i razvijaju algoritme za digitalnu obradu slika.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Koncept digitalne obrade dvodimenzionih signala. Senzori i akvizicija slike. Diskretizacija i digitalizacija. Osnovne obrade u prostornom domenu. Obrade u transformacionom domenu. Segmentacija i klasifikacija objekata. Kompresija slike. Arhiviranje, prenos i prikazivanje slika.
    Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe koje prate predavanja. Laboratorijske vežbe u računskom centru gde obrada slike vrši primenom računara.
    Literatura
    1. Rafael Gonzales, Richard Woods, Digital Image Processing, 2nd Ed., Prentice Hall, 2002
    2. Rafael Gonzales, Richard Woods, Steven Eddins, Digital Image Processing using Matlab, Prentice Hall, 2004
    3. C.Solomon, T.Breckon, Fundamentals of Digital Image Processing - A Practical Approach with Examples in Matlab, John Wiley & Sons, 2011.
    4. Jasjit Suri, Kamaledin Setarehdan, Sameer Singh, Eds., Advanced Algorithmic Approaches to Medical Image Segmentation, Springer, 2002
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    3 1 1
    Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe i laboratorijske vežbe na računaru.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti 30
    Kolokvijumi 30
    Seminari 0