Navigacija

MS1SDO - Sistemi daljinskog osmatranja

Specifikacija predmeta
Naziv Sistemi daljinskog osmatranja
Akronim MS1SDO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa problemima i izazovima daljinske detekcije i značaja podataka i informacija dobijenih od sistema daljinske detekcije u savremenom društvu. Naglašavajući značaj tehničkih aspekata profesije i uticaj novih hardverskih i softverskih proizvoda na konfiguracije sistema daljinskog osmatranja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti u stanju da: identifikuju značajne trendove u udaljenoj detekciji, razumeju doprinos nekih naučnika u ovoj oblasti, procenjuju podatke daljinske detekcije, razumeju konfiguracije novih sistema daljinskog osmatranja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Sunčevo zračenje, infracrveno zračenje objekata na Zemlji, atmosfera, optika i detektori senzora, prozračnost atmosfere. Vrste platformi daljinskog osmatranja, visina i brzine orbite i perioda satelita. Geometrijske i radiometričan karakteristike i formati slika.
   Sadržaj praktične nastave Primena softverskih alata u analizi sismtema daljinskog osmatranja. Primeri u MATLAB-u proračuna prostorne raspodele radijanse. Osnovni principi simupacije sklopova i sistema daljinskog osmatranja.
   Literatura
   1. Noam Levin, Fundamentals of Remote Sensing,Remote Sensing Laboratory, Geography Department, Tel Aviv University, Israel,1999
   2. James B. Campbell, Randolph H. Wynne,Introduction to remote sensing, New York : Guilford Press, 2011.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 1
   Metode izvođenja nastave Kombinovano, predavanje na tabli, prezentacije, vežbe i projektni zadatak.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit
   Projekti 70
   Kolokvijumi
   Seminari 0