Navigacija

MS1SAT - Satelitski sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Satelitski sistemi
Akronim MS1SAT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima NEMA
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovama satelitskih telekomunikacionih i navigacionih sistema i integracijom pozicionih i inercijalnih sistema.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon kursa studenti postaju upoznati sa funkcionisanjem satelitskih telekomunikacionih i navigacionih sistema i njihova integracija.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Uvod-tipovi satelitskih sistema, Osnove buđeta linka, orbitalna mehanika, tipovi modulacija i pristupa, Detaljno razmatranje buđeta linka- performanse celokupnog linka, raspodela spektra prema servisima. Upoznavanje sa sistemima za globalnu navigaciju (GPS, GLONASS, GALILEO, EGNOS , SBAS ).
    Sadržaj praktične nastave NEMA
    Literatura
    1. Fundamentals of Astrodynamics and Applications; David A. Valado; Space Technology Library, Second Printing 2004.
    2. Gerard Maral, Michel Bousquet; Satellite communications systems, John Wiley&Sons, LTD,NJ 2004.
    3. Satellite communications; Timothy Pratt, Charles Bostian , Jeremy Allnut; JohnWiley&Sons, NJ 2003.
    4. Pratap Misra and Per Enge, Global positioning system, second edition, Ganga-Jamuna Press, 2006.
    5. S. Grewal. Ph.D., PE, at all , “Global positioning systems, Inertial navigations, and Integration”, ISBN 0-471-35032-X, John Wiley & Sons, 2001.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    3 1 1
    Metode izvođenja nastave 30 časova predavanja, 15 časova za auditorne vežbe. Približno 60 časova samostalnog učenja i vežbanja.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti 20
    Kolokvijumi 20
    Seminari 0