Navigacija

MS1PST - Principi savremenih telekomunikacija

Specifikacija predmeta
Naziv Principi savremenih telekomunikacija
Akronim MS1PST
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima Ispiti sa osnovnih studija: Telekomunikacije 1, Telekomunikacije 2 i Telekomunikacije 3.
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa savremenim telekomunikacionim tehnologijama.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon kursa, studenti postaju upoznati sa izabranim temama u oblasti savremenih telekomunikacija.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Telekomunikacije i društvo. Principi dizajna savremenih telekomunikacionih sistema. Širkopojasni digitalni telekomunikacioni sistemi. Telekomunikacioni sistemi sa više nosilaca. Trelis kodirane modulacione tehnike. Principi višestrukog pristupa. Senzorske bežične mreže. Struktura globalnih telekomunikacionih sistema. Trendovi razvoja modernih telekomunikacionih sistema.
    Sadržaj praktične nastave Nema
    Literatura
    1. Benvenuto N. And Cherubini G.: Algorithms for Communications Systems and Thei .Applications, John Wiley & Sons Ltd, London, 2002.
    2. Mendes M.: Digital Communities in a Networked Society. Kluwer Press, London, 2004.
    3. Proakis J. and Salehi M.: Digital Communications, 5ed. McGraw'Hill, 2008. Boston
    4. Raghavan S., Golden B. and Wasil.E: Telecommunications Modeling Policy and Technology. Springer, 2008. New York
    5. Glover I.A. and Grant P.M.: Digital Communications, Prentice Hall, 2004, London
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    3 1
    Metode izvođenja nastave 30 časova predavanja + 15 časova za projekte sa prezentacijom. Približno 60 sati samostalnog učenja i vežbanja.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti 50
    Kolokvijumi 0
    Seminari 0