Navigacija

MS1PMF - Projektovanje mikrotalasnih filtara

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje mikrotalasnih filtara
Akronim MS1PMF
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Mikrotalasna tehnika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema.
  Ciljevi izučavanja predmeta Izlaganje temeljnih znanja projektovanja mikrotalasnih filtara. Uvod u sintezu električnih mreža. Osnovi projektovanja standardnih mikrotalasnih filtara, kao što su filtri sa odsečcima i ograncima vodova, samerljivi filtri, filtri sa ivičnom spregom, filtri sa paralelnom spregom, interdigitalni filtri, češljasti filtri i filtri-ukosnice.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje osnovnih koncepata i koraka prilikom projektovanja filtra. Prepoznavanje specifikacije filtra i tehnoloških ograničenja. Projektovanje standardnih mikrotalasnih filtara sintezom, podešavanjem i optimizacijom. Verifikacija projekta filtra simulacijom na nivou mikrotalasnog kola.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnovne veličine, koncepti i koraci u projektovanju mikrotalasnih filtara: specifikacija, aproksimacija, realizacija, implementacija, studija imperfekcija, podešavanje, optimizacija. Sinteza LC filtara. Fosterova, Kauerova, i Darlingtonova procedura. Imitansni invertori, Ričardsova transformacija, Kurodini identiteti. Realizacija odsečcima i ograncima vodova. Filtri sa spregnutim rezonatorima.
  Sadržaj praktične nastave Simulacija na računaru. Izrada laboratorijskog prototipa.
  Literatura
  1. V. V. Petrović, D. V. Tošić, A. R. Đorđević, Mikrotalasna pasivna kola, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2010. [online] http://www.etf.rs/etf_files/udzbenici/MPK_2010.pdf
  2. R. Horvat, Sinteza električnih mreža, Naučna knjiga, Beograd, 1977.
  3. J.-S. Hong, Microstrip Filters for RF/Microwave Applications, John Wiley & Sons, Hoboken, 2011.
  4. M. D. Lutovac, D. V. Tošić, B. L. Evans, Filter Design for Signal Processing using MATLAB and Mathematica, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2001. ---, Reprint for P. R. China, Publishing House of Electronics Industry, Beijing, China, 2002.
  5. I. C. Hunter, Theory and Design of Microwave Filters, The Institution of Engineering and Technology (IET), London, 2001. (Reprinted 2006)
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
  Projekti 50
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0