Navigacija

MS1PDS - Projektovanje digitalnih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje digitalnih sistema
Akronim MS1PDS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenta sa analiziom, projektovanjem i realizacijom složenih digitalnih sisteme.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni da postave odgovarajuće specifikacije, a zatim da prema zadatim specifikacijama samostalno projektuju, realizuju i implementiraju digitalne sisteme.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Metode projektovanja digitalnih sistema. Programabilna procesorska jezgra. ARM procesor. Konfigurabilni procesori. Konfigurabilne periferije. Standardne magistrale. Relizacija sistema u jednom čipu. Testiranje sistema.
  Sadržaj praktične nastave Primeri projektovanja digitalnih sistema.
  Literatura
  1. Jason Andrews, Co-verification of Hardware and Software for ARM SoC Design, Elsevier, 2005
  2. Youn-Long Steve Lin, Essential Issues in SOC Design: Designing Complex Systems-on-Chip, Springer, 2006
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
  Projekti 70
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0