Navigacija

MS1MPS - Multiprocesorski sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Multiprocesorski sistemi
Akronim MS1MPS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovnim konceptima paralelnih računarskih sistema i principa paralelnog programiranja. Detaljno upoznavanje sa arhitekturama multiprocesorskih sistema sa zajedničkom memorijom.
Ishodi učenja (stečena znanja) Ovaj predmet treba da osposobi studenta da razume projektne odluke u oblasti paralelnih sistema, da koristi simulatore za evaluaciju ovih odluka, kao i da praktično primenjuje principe paralelnog programiranja korišćenjem različitih paralelnih programskih modela.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Uvod. Trendovi aplikacija, tehnologije i arhitektura. Paralelni programski modeli (zajednička memorija, slanje poruka i paralelizam podataka). Multiprocesori sa zajedničkom memorijom: UMA i NUMA sistemi. Koherencija privatnih keš memorija. Distribuirani, centralizovani i hijerarhijski sistemi i protokoli. Programiranje opštih aplikacija na grafičkim procesorima (primer, CUDA)
Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe, korišćenje simulatora paralelnih sistema.
Literatura
  1. Parallel Computer Architecture (A HW/SW Approach), Culler, Singh, Gupta, Morgan Kaufmann, 2000.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe, domaći zadaci
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 35 Pismeni ispit 65
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi
Seminari 0