Navigacija

MS1KV - Kompjuterska vizija

Specifikacija predmeta
Naziv Kompjuterska vizija
Akronim MS1KV
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Digitalna obrada slike (OS4DOS, MS1DOS), Prepoznavanje oblika (OS4PO, MS1PO)
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj kursa je da se studenti upoznaju sa modernim pravcima razvoja kompjuterske i mašinske vizije koja ima izraziti trend u svetu u poslednje dve decenije. Studenti će biti upoznati sa osnovama formiranja slike, osobinama karakterističnih obeležja u slici, problemima stereovizije, prepoznavanjem objekata u slici ili video sekvenci i računarskim alatima koji se za to koriste.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon završetka kursa, studenti će biti sposobni da samostalno rešavaju probleme koji se odnose na digitalnu obradu slike, praćenje i prepoznavanje objekata u video sekvenci i biće upoznati sa mogućnostima primene u sistemima za nadgledanje, modernim sistemima za praćenje osoba i objekata, medicini, televiziji, profesionalnoj fotografiji itd.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnovni principi formiranja slike, boja, filteri i piramide slika, lokalna obeležja, panoramsko slaganje fotografija, perspektivne projekcije, stereovizija, prepoznavanje objekata u slici, prepoznavnje lica, pretraživanje velikih baza slika itd.
  Sadržaj praktične nastave Korišćenje programskog paketa Matlab, odnosno njegovih specifičnih alata za digitalnu obradu slike i kompjutersku viziju u rešavanju različitih problema vezanih za naučne, istraživačke, medicinske i komercijalne aplikacije.
  Literatura
  1. Computer Vision: Algorithms and Applications, Richard Szeliski, Springer, 2010
  2. Computer Vision: A Modern Approach, David Forsyth and Jean Ponce, Prentice Hall, 2003
  3. Computer Vision, Linda Shapiro, George Stockman, Prentice Hall, 2001
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 0 2
  Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 15 časova vežbi na računarima + 15 časova samostalnog rada na računaru Ukupno 60 sati samostalnog rada za savlađivanje materijala sa predavanja i bežbi + 30 sati za izradu domaćeg zadatka + 30 sati pripreme za ispit
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 30
  Projekti 50
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0