Navigacija

MS1KLI - Kliničko inženjerstvo

Specifikacija predmeta
Naziv Kliničko inženjerstvo
Akronim MS1KLI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima OS3SSO ili OF3SSO, OS3AES ili OF3AES, ne može da se bira ako je položen ispit OS4KLI ili OF4KLI
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa metodama dijagnostike u kliničkim uslovima. Upoznavanje sa specifičnostima rada u kliničkom okruženju u neinvazivnoj dijagnostici. Upoznavanje sa medicinskom tehnologijom za primene u klinici.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Položen ispit i urađen projekat. Savladane tehnike merenja parametara vezanih za kardiovaskularni i disajni sistem, osnovne tehnike medicinskog slikanja i osnovne tehnike terapija
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Merenja u vaskularnom sistemu (pritisak, protok). Merenje telesne temperature. Analiza koncentracije gasova u krvi. Analiza sastava telesnih tečnosti. Testiranje plućnih funkcija (zapremina, brzina protoka vazduha). Dijagnostika na bazi tonova koji potiču iz tela. Pletizmografija. Dijagnostika primenom ultrazvuka. Laser za kliničke primene. Endoskopija. Osnove medicinskog slikanja.
   Sadržaj praktične nastave Laboratorijski rad i praktični projekat razvoja i testiranja kliničkog aparata i njegove primene.
   Literatura
   1. David Yadin "Clinical Engineering (Principles and Applications in Engineering)", BMET Viki
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 2
   Metode izvođenja nastave Predavanja, individualni rad u Laboratoriji, Posete klinikama
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 40
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0