Navigacija

MS1IEK - Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti

Specifikacija predmeta
Naziv Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti
Akronim MS1IEK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Mikrotalasna tehnika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Detaljno upoznavanje sa aktuelnim standardima elektromagnetske kompatibilnosti (EMK). Osposobljavanje za praktičnu primenu najčešće korišćenih evropskih standarda za elektromagnetsku kompatibilnost.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Praktično ovladavanje laboratorijskom opremom i mernim postupcima koji se koriste za proveru zadovoljavanja standarda elektromagnetske kompatibilnosti.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Detaljan prikaz standarda elektromagnetske kompatibilnosti. Kompatibilnost sa elektroenergetskom mrežom. Radiofrekvencijska imunost. Radiofrekvencijska emisija.
  Sadržaj praktične nastave Računarske simulacije. Sagledavanje praktičnih i teorijskih postavki ispitivanja elektromagnetske kompatibilnosti kroz elektromagnetske simulacije na računaru. Rad u EMK laboratoriji.
  Literatura
  1. A. Đorđević, D. Olćan, Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti, Akademska misao, Beograd, 2012.
  2. T. Williams, EMC for Product Designers, Newness, Oxford, UK, 2007.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 0 3
  Metode izvođenja nastave Predavanja, simulacije na računaru i rad u laboratoriji
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 70 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0