Navigacija

MS1EP - Energetske prigušnice

Specifikacija predmeta
Naziv Energetske prigušnice
Akronim MS1EP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetski pretvarači i pogoni
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Završene studije energetskog odseka, EPP ili EES
   Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje osnovnih znanja za dva najosnovnija tipa prigušnice koji se obavezno sreću u praksi u EES: zaštitne prigušnice za ograničenje struje i prigušnice za redukciju harmonika u cilju povećanja kvaliteta el. energije
   Ishodi učenja (stečena znanja) Utvrđivanje potrebe i izbor odgovarajućeg tipa prigušnice. Provera karakteristika i procena stanja prigušnice u pogonu (znanja neophodna u održavanju elemenata EE postrojenja)
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Opšte o prigušnicama: klasifikacija, princip rada, karakteristične veličine. Suve vazdušne prigušnice za ograničenje struje. Prigušnice za kompenzaciju harmonika (THD prigušnice). Proračuni osnovnih elemenata. Ispitivanje karakteristika i dijagnostika.
   Sadržaj praktične nastave Elektromagnetski proračun i proračun dimenzija prigušnice korišćenjem analitičkih formula i metode konačnih elemenata.
   Literatura
   1. V. Sternin, A. Karpenski: Suve prigušnice za ograničenje struje
   2. Đ. Kalić, R. Radosavljević: Transformatori, udžbenik
   3. L. Lejtes: Elektromagnetski proračuni transformatora i prigušnica
   4. Standardi JUS IEC 310, JUS N.H1.289 i drugi
   5. Prospekti i članci proizvođača: MTE Korporacija, Hammond Power, Acme Electric,...
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja, redovne konsultacije za izradu dva projekta.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 40
   Projekti 50
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0