Navigacija

MS1DRZ - Digitalne relejne zaštite

Specifikacija predmeta
Naziv Digitalne relejne zaštite
Akronim MS1DRZ
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektroenergetski sistemi
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima digitalnih sistema zaštite elektroenergetskog sistema. Objašnjenje osnovnih metoda za procesiranje signala koji se koriste u digitalnim zaštitnim sistemima u visokonaponskim postrojenjima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za projektovanje, korišćenje i održavanje digitalnih zaštitnih sistema elemenata elektroenergetskog sistema.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Detekcija kvarova sa električnim lukom, Estimacija frekvencije. Algoritmi za usmerene releje. Algoritmi za distantne releje. Metode za procesiranje signala.
  Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe.
  Literatura
  1. M. Đurić, Z. Radojević, V. Terzija, Ž. Đurišić, Algoritmi za digitalne relejne zaštite, Beopres, Beograd, 2007.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja i laboratorijske vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 45
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 45
  Seminari 0