Navigacija

MS1DPS - Digitalni procesori signala

Specifikacija predmeta
Naziv Digitalni procesori signala
Akronim MS1DPS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Digitalna obrada signala
  Ciljevi izučavanja predmeta U ovom predmetu studenti treba da se upoznaju sa osnovnim arhitekturama, alatima za projektovanje softvera i hardvera i implementacijom sistema za digitalnu obradu signala na digitalnim procesorima signala i programabilnim FPGA čipovima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Posle ovog predmeta studenti bi trebalo da budu osposobljeni za projektovanje sistema za digitalnu obradu signala koji se realizuju korišćenjem specijalizovanih DSP čipova ili na programabilnoj FPGA platformi.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Arhitektura integrisanih digitalnih procesora signala. Alati za razvoj softvera i hardvera. Realizacija algoritama filtriranje i DFT na digitalnom procesoru signala. Hardverska realizacija algoritama digitalne obrade signala u FPGA tehnici. Sistemi sa više učestanosti odabiranja i njihova primena.
  Sadržaj praktične nastave Rad sa alatima za razvoj softvera za realizaciju algoritama na digitalnom procesoru signala. Rad sa alatima za realizaciju algoritama digitalne obrade signala u FPGA tehnici.
  Literatura
  1. Miodrag Popović, Digitalni procesori signala, u elektronskoj formi, http://tnt.etf.bg.ac.rs
  2. U. Meyer-Baese, Digital Signal Processing Using Field Programmable Gate Arrays, 3rd Ed., Springer Verlag, 2007
  3. Lars Wanhammar, DSP integrated circuits, Academic Press, 1999
  4. Miodrag Popović, Digitalna obrada signala, Akademska misao, 2003
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave predavanja, laboratorijske vežbe, projekti
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
  Projekti 50
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0