Navigacija

MS1DOS - Digitalna obrada slike

Specifikacija predmeta
Naziv Digitalna obrada slike
Akronim MS1DOS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovama digitalnog procesiranja slike u vremenskom i frekvencijskom domenu, prirodom šuma u slici,metodama segmentacije slike, deskripcije oblika i njihovog prepoznavanja u slici.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za korišćenje gotovih programskih paketa i samostalno konstruisanje algoritama namenjenih za popravku kvaliteta slike, izdvajanje karakterističnih oblika i određivanje relacija među njima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Transformacije višenivoske sive slike, Modifikacija histograma, Eliminacija šuma, Dvodimenziona Furijeova transformacija primenjena na sliku, Izoštravanje ivica i njihova detekcija, Generalisana segmentacija slike, Morfološka obrada, Reprezentacija objekata preko atributa, Prepoznavanje oblika
  Sadržaj praktične nastave Primeri obrade: analiza sadržaja dokumenata, mikroskopskih slika, kontrola kvaliteta u industriji, upravljanje kretanjem. Samostalna izrada programa za popravku kvaliteta, filtraciju i segmentaciju slike, izdvajanje objekata u slici i njihovu specifikaciju.
  Literatura
  1. R. C. Gonzalez, R. E. Woods: "Digital Image Processing",Second Edition, Prentice Hall, 2002.
  2. R. C. Gonzalez, R. E. Woods, S. L. Eddins: "Digital Image Processing using MATLAB", Prentice Hall, 2004.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe na računaru, analiza preporučene literature, individualni domaći zadaci i projekti.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 20
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 20
  Projekti 40
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0