Navigacija

MS1BSM - Bežične senzorske mreže

Specifikacija predmeta
Naziv Bežične senzorske mreže
Akronim MS1BSM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa aktuelnim tehnologijama i stanjem istraživanja u oblasti bežičnih senzorskih mreža i njihovim konkretnim realizacijama. Upoznavanje studenata sa principima rada, arhitekturom i konceptima senzorskih mreža, aplikacijama i E2E (end to end) protokolima. Osposobiti studente za raumevanje principa dizajniranja bežičnih mreža i njihove integracije u komunikacione mreže.
Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon položenog ispita studenti će biti osposobljeni da: - učestvuju u realizaciji bežične senzorske mreže, - učestvuju u integraciji senzorskih mreža sa komunikiacionim mrežama, - koriste postojeće testbedove za eksperimentisanja.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Definicija bežičnih senzorskih mreža. Principi rada i arhitektura. Standardizacija.Osnovni problemi i pregled istraživačkih aktivnosti u oblasti bežičnih senzorskih mreža u svetu. Koncept komunikacije. Zahtevi i izazovi pri dizajnu bežičnih senzorskih mreža. Realizacija mrežnih slojeva u bežičnim senzorskim mrežama. MAC/PHY sloj. Protokoli za rutiranje i principi agregacije podataka.
Sadržaj praktične nastave Analiza hardverskih i softverskih platformi. Principi integracije u komunikacione mreže. Testbedovi, eksperimenti i integracija. Platforme (middleware) za dinamičku integraciju i upravljanje inteligentnim objektima (SENSEI testbed, FIRE)
Literatura
  1. Anna Hac, "Wireless Sensor Network Designs," John Wiley & Sons, December 2003
  2. Dargie, W. and Poellabauer, C., "Fundamentals of wireless sensor networks: theory and practice", John Wiley and Sons, 2010
  3. Dokumentacija i izveštaji sa FP7 projekata: SENSEI, PROSENSE, FIRE
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, laboratorijske vežbe, izrada samostalnog projekta
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
Projekti 50
Kolokvijumi 0
Seminari 0